การควบคุมการเติบโตของเซลล์ยีสด้วยเทคนิคอัลฟอลซิไฟด์