พฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Publish Year National Conference 1
2016 inนางพิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์, "พฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน", การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 8 , 7 - 8 กรกฎาคม 2016, อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช ประเทศไทย