ความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยเว็บไซต์ Edmodo

Publish Year National Conference 1
2016 inนางพิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยเว็บไซต์ Edmodo", การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2559, 26 - 27 พฤษภาคม 2016, อำเภอหาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น

(0)