การศึกษาคุณสมบัติและการประยุกต์ใช้แบคทีเรียย่อยสลายเยื่อใยและไม่ย่อยสลายเยื่อใยที่มีศักยภาพสูงในการเพิ่มประสิทธิภาพการหมักย่อยและสมรรถภาพการผลิตของโค

Publish Year International Journal 3
2019 inนายภูมพงศ์ บุญแสน, อาจารย์, exสมพร ปุ่นโก๋, inดร.จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.จินตนาถ วงศ์ชวลิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุริยะ สะวานนท์, รองศาสตราจารย์, "Isolation and partial characterization of Ruminococcus flavefaciens from the rumen of swamp buffalo", Buffalo Bulletin , ปีที่ 38, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2019, หน้า 311-325
2018 inนายภูมพงศ์ บุญแสน, อาจารย์, exMadoka KINJO, inดร.สุริยะ สะวานนท์, รองศาสตราจารย์, exYutaka SUZUKI, exSatoshi KOIKE3, exYasuo KOBAYASHI, "Partial characterization of phylogeny, ecology and function of the fibrolytic bacterium Ruminococcus flavefaciens OS14, newly isolated from the rumen of swamp buffalo", Animal Science Journal , ปีที่ 89, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 377-385
2017 exPiya Piamya, exChonnapat Hattakum, exHsin-I Chiang, inดร.สุริยะ สะวานนท์, รองศาสตราจารย์, "USE OF COCULTURE FIBROLYTIC RUMINOCOCCUS ALBUS KU-F152 AND NON-FIBROLYTIC SELENOMONAS RUMINANTIUM S137 FOR IMPROVING FIBER DIGESTIBILITY AND NUTRITION VALUES OF RICE STRAW AND PARA GRASS IN IN VITRO RUMINAL FERMENTATION", Buffalo Bulletin, ปีที่ 36, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 639-652