การเตรียมและการใช้ซาโปนินจากผนังผลประคำดีควายและรากชะเอมเทศในกระบวนการเคมีสิ่งทอ