วิจัยและพัฒนาเครื่องหยอดข้าวนาแห้งต่อพ่วงจอบหมุน ปั่นดิน เบิกร่อง หยอดเมล็ด และกลบเมล็ด เสร็จในขั้นตอนเดียว

Publish Year National Conference 1
2015 exธฏษธรรมช์ ลาโสภา , inดร.อนุกูล วัฒนสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอัสนี รัตนวิจารณ์, "วิจัยและพัฒนาเครื่องหยอดข้าวนาแห้งต่อพ่วงจอบหมุนปั่นดินเบิกร่อง หยอดเมล็ด และกลบเมล็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว", การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5 “อนาคตของการพัฒนาชุมชนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในประชาคมอาเซียน”The Future of Development toward Stability, Prosperity and Sustainability in ASEAN Community , 24 - 25 ธันวาคม 2015, ขอนแก่น อื่นๆ ประเทศไทย