โครงการกำหนดและส่งเสริมมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมด้านความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ

Publish Year National Journal 1
2018 inดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์, รองศาสตราจารย์, "Influences of Socially Responsible Leadership and Perception of ISO26000 on Satisfaction in Public Transport Vehicles", วารสารสมาคมนักวิจัย, ปีที่ 23, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 18-31