การพัฒนาอีเลิร์นนิ่งคอร์สแวร์แบบผสมผสานโดยใช้โครงการเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู ในการสร้างการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

Publish Year International Journal 2
2016 inดร.ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐพล รำไพ, รองศาสตราจารย์, exYaowaluk PIPATJUMROENKUL, "Elearning Courseware Development With Project-Based Blended Learning For Enhancing Teachers’ ICT Skills", Turkish Online Journal of Educational Technology, ปีที่ -, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2016, หน้า 846-851
2016 inดร.ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐพล รำไพ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวเยาวลักษณ์ พิพัฒน์จำเริญกุล, "Development Of Project-Based Blended Elearning Courseware Model For Enhancing Teachers’ Ict Skills In 21st Century", Turkish Online Journal of Educational Technology, ปีที่ 2016, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2016, หน้า 162-167
Publish Year International Conference 1
2016 inดร.ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐพล รำไพ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวเยาวลักษณ์ พิพัฒน์จำเริญกุล, "Development Of Project-Based Blended Elearning Courseware Model For EnhancingTeachers’ ICT Skills In 21st Century", IETC2016: International Educational Technology Conference 2016, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, Dubai สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์