การออกแบบและผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานด้วยวัสดุคอมโพสิต

Publish Year International Journal 1
2019 exชาลิดา อนรรฆพจนกุล, inดร.พงศ์ธร พรหมบุตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Influence of aspect ratios on vibration and bending of composite laminates", Materials Today: Proceedings, ปีที่ 17, ฉบับที่ 4, กันยายน 2019, หน้า 1588-1594