การผลิตไบโอเอทานอลจากสาหร่ายน้ำจืด,Cladophora glomerata (สาหร่ายไก)โดยเชื้อ Monascus sp.ในระดับห้องปฏิบัติการ

Publish Year International Conference 1
2017 inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKenji Matsui, exAungsiya Tanyongtatchai, exRujida Obthom, exPatcharee Jomboon, exMututa Khlangtamnian, "The promising of bioethanol production from Cladophora glomerata by Monascus sp. NP1", The 8th Asian Pacific Phycological Forum, 8-13 October 2017, Kuala Lumpur, Malaysia, 8 - 13 ตุลาคม 2017, Kuala Lumpur มาเลเซีย