การประเมินพื้นที่ปลูกและผลผลิตปาล์มน้ำมันในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน