การวิเคราะห์สภาวการณ์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อระบบผลิตทางการเกษตรของชุมชนลุ่มน้ำฮาวและลุ่มน้ำแม่เริม อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

Publish Year National Journal 1
2016 exนายณัฐกิจ บัวโต, inนายบัณฑูร ชุนสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของแสงที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของคะน้าในวัสดุคลุมโพลีโพรพิลีนแบบสปันบอนด์", วารสารพืชศาสตรส์งขลานครินทร์, ปีที่ 3, ฉบับที่ พิเศษ(III), พฤศจิกายน 2016 - มกราคม 2017, หน้า 67-73