ศึกษาถึงกลุ่มจุลินทรีย์และปริมาณของกลุ่มแอมโมเนียออกซิไดซ์ซิงแบคที่เรียและกลุ่มแอมโมเนียออกซิไดซ์ซิงอาร์เคียในระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนแบบชีวภาพที่มีกำจัดไนโตรเจนของประเทศไทยและญี่ปุ่นIdentification and Quantification of Ammonia Oxidizing Bacteria and Ammonia Oxidizing Archaea Responsible for Biological Nitrogen Removal in Domestic Wastewater Treatment Plants in Thailand and Japan