โครงการพัฒนาเครือข่ายความรู้การออกแบบสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างมีส่วนร่วม เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวก

Publish Year National Journal 1
2016 inดร.สรนาถ สินอุไรพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางธนาศรี สัมพันธารักษ์ เพ็ชรยิ้ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สายทิวา รามสูต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุปรียา หวังพัชรพล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายขวัญชัย กาแก้ว, อาจารย์, exพราวพรรณราย มัลลิกะมาลย์, "ต่อรอง/ออกแบบ: กระบวนการมีส่วนร่วมในการปรับสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาลในสังกัดของรัฐบาล", Journal of Architectural/Planning Research and Studies, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2016
Publish Year National Conference 1
2017 inนางสาวสุพิชญา ศุภพิพัฒน์, อาจารย์, "แนวทางการออกแบบสัญลักษณ์และป้ายบอกทางภายในโรงพยาบาลชุมชนของไทย: กรณีศึกษาโรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี", สรรค์สาระสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นและสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 3), 1 - 2 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย