ปฎิสัมพันธ์ระหว่างความเห็นแก่ผู้อื่น และนโยบายการประกันสังคมในสังคมผู้สูงอายุ

Publish Year International Journal 1
2019 exผศ.ดร.มนชยา อุรุยศ, inดร.ศิวพงศ์ ธีรอำพน, รองศาสตราจารย์, "Two-sided Altruism and Level of Development", Seoul Journal of Economics, ปีที่ 32, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2019, หน้า 163-184
Publish Year International Conference 1
2016 inดร.ศิวพงศ์ ธีรอำพน, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร.มนชยา อุรุยศ, "Examining the Relationship between Altruism and Social Security Expenditure", 20th EBES Conference - Vienna, 29 กันยายน 2016, เวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย