การเปรียบเทียบโครงสร้างต้นทุนของการแปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ ระดับวิสาหกิจชุมชน

Publish Year National Conference 1
2016 exอรพร นิยมเกียรติกุล, inดร.นราภรณ์ เภาประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนการแปรรูปยางพาราเป็นยางอัดก้อนระดับวิสาหกิจชุมชน", การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดาเนินงานแห่งชาติ, 24 - 25 มีนาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย