การเพิ่มธาตุไอโอดีนในปลาน้ำจืด

Publish Year National Journal 1
2020 exชนิดา แสงศาลาศรี, inดร.อรประพันธ์ ส่งเสริม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุชาติ อิงธรรมจิตร์, อาจารย์, "ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเสริมธาตุไอโอดีนในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต องค์ประกอบซาก และองค์ประกอบทางเคมีในปลานิล", สัตวแพทย์มหานครสาร, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 113-121
Publish Year National Conference 3
2017 exจุฑาพร จิตรเจริญ, inดร.วิราวรรณ นุชนารถ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของวิธีการปรุงสุกที่แตกต่างกันต่อปริมาณไอโอดีนในเนื้อปลาดุก", การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 6. (The 6th National Animal Science Annual Conference of Thailand 2017 (ASAC 2017)). , 22 - 23 มิถุนายน 2017, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2017 exนฤมล สละสวัสดิ์, inดร.วิราวรรณ นุชนารถ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรประพันธ์ ส่งเสริม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินการสูญเสียไอโอดีนระหว่างกระบวนการปรุงสุกที่แตกต่างกันในปลานิล", การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 6. (The 6th National Animal Science Annual Conference of Thailand 2017 (ASAC 2017)). , 22 - 23 มิถุนายน 2017, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2016 exเพชรน้ำหนึ่ง เดชทิพย์พรพงศ์, inดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรประพันธ์ ส่งเสริม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุชาติ อิงธรรมจิตร์, อาจารย์, "ผลของระดับไอโอดีนในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของปลาดุกอุยเทศ", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 13 สาขาสัตว์และสัตวแพทย์, วันที่ 8-9 ธันวาคม 2559, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, นครปฐม., 8 ธันวาคม 2016, นครปฐม ประเทศไทย