การกำหนดกลยุทธ์การตลาดในการพัฒนารูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬากอลฟ์สำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย

Publish Year National Journal 1
2016 inดร.สิทธิ์ ธีรสรณ์, รองศาสตราจารย์, "The Role of Viral Marketing in Today’s Online Marketing Practice", วารสารเกษมบัณฑิต , ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016