การเพิ่มมูลค่าทางการตลาดและกิจกรรมการขาย : การศึกษาโมเดลทางทฤษฎี

Publish Year National Journal 1
2018 inดร.ศิริรัตน์ โกศการิกา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ส่วนประสมของแบรนด์ผู้นำที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018