การพัฒนาพันธุ์และระบบการปลูกมะละกอเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร (ระยะที่ 1)

Publish Year International Journal 2
2017 exสุพรพรรณ ศรีมาศ, exกฤษณี เอี่ยมจัด, inดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล, inดร.สิริกุล วะสี, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Antioxidant properties of selected Thai red-fleshed papaya genotypes during the external color break stage", Applied Biological Chemistry, ปีที่ 60, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2017, หน้า 375-384
2016 exกฤษณี เอี่ยมจัด, exสุพรพรรณ ศรีมาส, inดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล, inดร.สิริกุล วะสี, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Antioxidant properties and fruit quality of selected papaya breeding lines", ScienceAsia, ปีที่ 42, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2016, หน้า 332-339
Publish Year National Journal 8
2019 exมนรดา สุวรรณวงค์, inนางสาวเกียรติสุดา เหลืองวิลัย, รองศาสตราจารย์, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินและคัดเลือกลูกผสม รุ่นที่ 1 ในมะละกอเนื้อแดงเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร", แก่นเกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ พิเศษ1, มกราคม 2019, หน้า 1405-1410
2018 exณิชาภัทร ฟองเทพ, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการผสมเลือดชิดต่อลักษณะคุณภาพผลในมะละกอ", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 1 (Suppl.), มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 390-392
2018 exศิริชัย ศิริแก้ว, inนางสาวเกียรติสุดา เหลืองวิลัย, รองศาสตราจารย์, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินและคัดเลือกพันธุ์มะละกอเนื้อเหลือง รุ่นที่ 1 เพื่อการบริโภคสุกและการแปรรูปอาหาร", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 1 (Suppl.), มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 402-404
2017 exศิริชัย ศิริแก้ว, exณริสสา กิติชัยชาญ, exดรุณี ถาวรเจริญ, exมนรดา สุวรรณวงค์, exณิชาภัทร ฟองเทพ, exอัศนัย คล้ายขำ, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณภาพของผลมะละกอที่พัฒนาจากดอกต่างชนิดกัน", วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์, ปีที่ 4, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2017, หน้า 1-5
2016 exมนรดา สุวรรณวงค์, exณริสสา กิติชัยชาญ, exดรุณี ถาวรเจริญ, exณิชาภัทร ฟองเทพ, exศิริชัย ศิริแก้ว, exอัศนัย คล้ายขา, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณภาพของเนื้อมะละกอในส่วนต่าง ๆ ของผล", วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์, ปีที่ 3, ฉบับที่ Suppl. I:, พฤศจิกายน 2016, หน้า M01/16-22
2016 exณริสสา กิติชัยชาญ, exมนรดา สุวรรณวงค์, exดรุณี ถาวรเจริญ, exณิชาภัทร ฟองเทพ, exศิริชัย ศิริแก้ว, exอัศนัย คล้ายขำ, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณภาพผลและจานวนเมล็ดของผลมะละกอชนิดอีลองกาต้าที่มีทรงผลต่างกัน", วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์, ปีที่ 3, ฉบับที่ Suppl. I, พฤศจิกายน 2016, หน้า M07/74-81
2016 exดรุณี ถาวรเจริญ, exณิชาภัทร ฟองเทพ, exศิริชัย ศิริแก้ว, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางลาต้น ปริมาณ และคุณภาพผลมะละกอ", วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์, ปีที่ 3, ฉบับที่ Suppl. I, พฤศจิกายน 2016, หน้า M01/37-42
2015 exณิชาดา ศรีจันทร์โฉม, inดร.ธีร์ หะวานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การตรวจสอบการถดถอยทางพันธุกรรมในมะละกอ โดยการทดสอบความมีชีวิตและความงอกของละอองเกสร", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3(พิเศษ), กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 113-116