แนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนและที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุชาวไทย

Publish Year National Journal 1
2016 inดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ, exผศ.ดร. วนารัตน์ กรอิสรานุกูล, exนาย ศกรา ณะมณี, "อิทธิพลของแสงสว่างภายในอาคารต่อการมองเห็นของผู้สูงอายุชาวไทย", วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปีที่ 65, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2016, หน้า 55-74