รูปแบบการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูเพื่อสร้างการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

Publish Year International Journal 1
2016 inดร.ณัฐพล รำไพ, รองศาสตราจารย์, "Development Model Of integrated Ict Learning Package By Using Personal Knowledge Management To Enhance Learners’ 21St Century Skills", Turkish Online Journal of Educational Technology, ปีที่ 2016, ฉบับที่ November, พฤศจิกายน 2016, หน้า 663-667