การประเมินผลการวิจัยด้านข้าว

Publish Year International Conference 1
2017 exน.ส. ศศรส ใจจิตร์, inดร.นราภรณ์ เภาประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จุฑา พิชิตลำเค็ญ, รองศาสตราจารย์, "Impact Assessment on Rice Research Funding using the Structural Equation Modeling Technique", 4th International Conference on Multidisciplinary Trends in Academic Research, 29 - 30 กันยายน 2017, สาธารณรัฐเกาหลี
Publish Year National Conference 1
2018 exศศรส ใจจิตร์, inดร.นราภรณ์ เภาประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จุฑา พิชิตลำเค็ญ, รองศาสตราจารย์, "การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของการปรับปรุงพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1", การประชุมวิชาการการดำเนินงานวิจัยแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2561, 23 เมษายน - 24 พฤษภาคม 2018, อื่นๆ ประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น

(0)