การพัฒนาค่ามาตรฐานความเข้มข้นของธาตุอาหารในใบมะพร้าวน้ำหอม

Publish Year National Journal 1
2016 exภานุวัฒน์ เนียมสุวรรณ, inดร.กฤษณา กฤษณพุกต์, รองศาสตราจารย์, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สมบัติบางประการและความเข้มข้นของธาตุอาหารหลักในใบมะพร้าวน้ำหอมอายุ 3 ปี ที่ยังไม่ให้ผลผลิต", วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์, ปีที่ 3, ฉบับที่ suppl, พฤศจิกายน 2016, หน้า M08/10-14
Publish Year National Conference 2
2016 exเมษา เกื้อคลัง, inดร.กฤษณา กฤษณพุกต์, รองศาสตราจารย์, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สมบัติบางประการของดินในแหล่งปลูกมะพร้าวน้ำหอมที่สำคัญของประเทศไทยและความเข้มข้นของมหธาตุในใบ", การประชุมวิชการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่15, 9 - 12 พฤศจิกายน 2016, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
2016 exภานุวัฒน์ เนียมสุวรรณ, inดร.กฤษณา กฤษณพุกต์, รองศาสตราจารย์, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สมบัติบางประการและความเข้มข้นของธาตุอาหารหลักในใบมะพร้าวน้ำหอมอายุ3 ปี ที่ยังไม่ให้ผลผลิต", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่15, 9 - 12 พฤศจิกายน 2016, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย