ศึกษาการสร้างกะลาระหว่างการพัฒนาผลมะพร้าว และปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการแตกของผลมะพร้าวอ่อนน้ำหอม

Publish Year International Journal 1
2019 inดร.สิรินาฏ น้อยพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWorawat Noknoi, exSupasuta Karoojee, inดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์, exHikaru Kobori, "Detection of cracked shell in intact aromatic young coconut usingnear infrared spectroscopy and acoustic response methods", Journal of Food Measurement and Characterization, ปีที่ 13, ฉบับที่ 3, กันยายน 2019, หน้า 1991-1999
Publish Year National Journal 1
2016 exนายณัฐชนนท์ มณีรัตน์, inดร.กฤษณา กฤษณพุกต์, รองศาสตราจารย์, inดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการให้น้าต่ออาการผลแตกของมะพร้าวอ่อนน้าหอม", วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ ฉบับพิเศษ, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1 (M04), พฤศจิกายน - ธันวาคม 2016, หน้า 32-37
Publish Year International Conference 1
2016 inดร.สิรินาฏ น้อยพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNantinee Jaitrong, exAriyanan Talabnark, inดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์, "Classification of cracking fruit of the intact aromatic young coconut using near infrared spectroscopy and acoustic response", The 5th Asian Near-Infrared Symposium and the 32nd Japanese NIR Forum, 30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2016, Kagoshima ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 1
2015 exกัญญาณัฐ นิคนธา, inดร.กฤษณา กฤษณพุกต์, รองศาสตราจารย์, inดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ศึกษาปริมาณลิกนิน แคลเซียมและโบรอนระหว่างการพัฒนาผลมะพร้าวอ่อนน้ำหอม", การประชุมพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 14, 18 - 20 พฤศจิกายน 2015, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย