การผลิตมะพร้าวอ่อนในสภาพภูมิอากาศที่กำลังเปลี่ยนแปลง

Sub Project

Publish Year International Journal 3
2021 exเมษา เกื้องคลัง, inดร.กฤษณา กฤษณพุกต์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีร์ หะวานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเกียรติสุดา เหลืองวิลัย, รองศาสตราจารย์, "Seasonal variation of fruit yield and leaf macronutrient concentrations of Thai aromatic coconut", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 55, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2021, หน้า 855-863
2019 exน.ส.กัญญาณัฐ นิคนธา, inดร.กฤษณา กฤษณพุกต์, รองศาสตราจารย์, inดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Fruit growth, endocarp lignification, and boron and calcium concentrations in nam hom (aromatic) coconut during fruit development", Journal of the International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences (J. ISSAAS), ปีที่ 25, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2019, หน้า 21-31
2017 exJaroonchon, N., inดร.กฤษณา กฤษณพุกต์, รองศาสตราจารย์, inดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The development of 2 acetyl-1-pyrroline (2-AP)in Thai aromatic coconut", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 39, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2017, หน้า 179-183
Publish Year National Journal 1
2016 exวนาลี ตรุดไทย, inนางสาวเกียรติสุดา เหลืองวิลัย, รองศาสตราจารย์, inดร.ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กฤษณา กฤษณพุกต์, รองศาสตราจารย์, "การหลุดร่วงของผลมะพร้าวน้ำหอม ปริมาณความเข้มข้นของธาตุอาหารหลักและโบรอนในผล", วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์, ปีที่ 3, ฉบับที่ พิเศษ1, พฤศจิกายน 2016, หน้า 81-86