การพัฒนาวิธีการตรวจเชื้อ Columnea latent viroid เพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักตระกูลแตงส่งออก