หน่วยวิจัยคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร

Publish Year International Journal 1
2015 inนางสาวอารีย์ อินทร์นวล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of Salt, Blood Concentration and Cooking Temperature on the Quality of Edible Blood Gel", International Journal of Food Engineering, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2015, หน้า 8-12
Publish Year National Journal 1
2015 inดร.พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกนกวรรณ พุ่มนิล, inดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, รองศาสตราจารย์, "ผลของอุณหภูมิการเก็บรักษาต่อคุณภาพของใบตำลึง", ว. วิทย. กษ., ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 307-310
Publish Year National Conference 6
2016 inดร.รัชพล พะวงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, รองศาสตราจารย์, "ผลของอุณหภูมิการเก็บรักษาต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางเคมีและจุลินทรีย์ของเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากใบมะรุม", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 10, 28 - 29 กรกฎาคม 2016, ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพิชญา โชคบัณฑิต, inดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, รองศาสตราจารย์, "คุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของชาดอกอัญชันโปรไบโอติก", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งเขตร้อนครั้งที่ 10, 28 - 29 กรกฎาคม 2016, รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกนกวรรณ พุ่มนิล, inดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, รองศาสตราจารย์, "ผลของอุณหภูมิในการเก็บรักษาต่อคุณภาพของใบตำลึง", งานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 13 , 18 - 19 มิถุนายน 2015, ปากช่อง นครราชสีมา ประเทศไทย
2015 inดร.พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรัชฎา เลกุล, inดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, รองศาสตราจารย์, "ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบฟีนอลิกในเครื่องดื่มนมถั่วเหลืองโปรไบโอติก", ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งเขตร้อน ครั้งที่ 9 , 3 - 4 กันยายน 2015, โรงแรม เดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.รัชพล พะวงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, รองศาสตราจารย์, "ผลของขั้นตอนการเติมนมและน้ำตาลต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระและปริมาณโพลีฟีนอลทั้งหมดของชานมอูหลง", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 9, 3 - 4 กันยายน 2015, กรุวเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.รัชพล พะวงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, รองศาสตราจารย์, "ผลของวิธีการอบแห้งต่อคุณภาพของเปลือกส้มโอและการประยุกต์ใช้ในรูปของเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 9, 3 - 4 กันยายน 2015, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย