การพัฒนาหนังสืออิเล็กโทรนิกส์วิชาหลักและวิธีสอนกระบี่กระบอง

  • โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยกลุ่มวิชาการ 3 คณะ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะศึกษาศาสตร์)

  • ชุดโครงการ

  • 2557 (2557-2558)

  • inดร.อัจฉรา เสาว์เฉลิม, อาจารย์

  • inดร.อัจฉรา เสาว์เฉลิม, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์