ศักยภาพการผลิตน้ำมันทานตะวันในพื้นที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์/โครงการวิจัยการศึกษาการผลิตน้ำมันทานตะวันเพื่อการบริโภคสำหรับชุมชน

Publish Year National Conference 1
2017 exพิชญาณิน ตั้งวิเศษทรัพย์, inดร.ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.พรรณธิภา ณเชียงใหม่, exดร.เสาวภา เขียนงาม, exอ.ยุภา ปู่แตงอ่อน, exรองศาสตราจารย์มานะ กาญจนมณีเสถียร, exรศ.ดร.ปราโมทย์ แพงคำ , exดร.ศิวพร แพงคำ, inนางอำพร แจ่มผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรทิพย์ พสุกมลเศรษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กานต์สุดา วันจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการกะเทาะเปลือกต่อคุณภาพของน้า มันทานตะวันจากกระบวนการผลิตแบบหีบเย็น", การประชุมวิชาการครั้งที่ 55 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: ศาสตร์แห่งแผ่นดินสู่ประเทศไทย 4.0, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย