โครงการวิจัยและพัฒนาไปสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและการสร้างองค์ความรู้

Publish Year National Journal 1
2020 inนางสาวเบญญาภา ศรีปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายบรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการออกกำลังกายด้วยตารางเก้าช่องและยางยืดต่อการทรงตัว ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และความกลัวต่อการหกล้มในผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการหกล้ม", ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 28-42
Publish Year National Conference 1
2016 inนางสาวเบญญาภา ศรีปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exบรรณสิทธิ์ สิทธิบรรณกุล, exวรรณวิมล ชัยประสานสินธุ์, exเนตรนภา ไชยพร, exขวัญฤดี พรมจันทร์, "ผลของโปรแกรมการออกก าลังกายด้วยตารางเก้าช่อง และยางยืดต่อการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการหกล้ม", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 4, 27 - 29 พฤศจิกายน 2016, สกลนคร ประเทศไทย