พิร์โรลิดินิลเพบไทด์นิวคลีอิกแอซิดที่มีคอนฟอเมชันถูกจำกัด; หน้าที่ใหม่และการประยุกต์ใช้งาน