การผสมข้ามชนิดระหว่าง Saccharum officanarum และ Saccharum spontaneum และการประเมินความทนแล้งของอ้อยลูกผสมในระยะแตกกอ