ผลกระทบของระยะเวลาต่อคุณภาพอ้อยสดและอ้อยไฟไหม้หลังการเก็บเกี่ยว