การศึกษาผลของการจัดการเศษเหลือจากการเก็บเกี่ยวอ้อยต่อดัชนีความอุดมสมบูรณ์ของดินและผลผลิตอ้อยตอในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

Publish Year National Journal 2
2018 exนางสาวฤทัย พริกมาก, inดร.ณัฐพล จิตมาตย์, รองศาสตราจารย์, inดร.เสาวนุช ถาวรพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรเชษฎ์ อร่ามรักษ์, รองศาสตราจารย์, "ผลของการคลุมเศษเหลือใบอ้อยร่วมกับการจัดการธาตุอาหารต่อปริมาณและรูปของไนโตรเจนในดินปลูกอ้อย จังหวัดสระแก้ว", วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม 2018, หน้า 52-61
2016 exดร. ปัทมา ศรีน้ำเงิน, inดร.เพชรดา ปินใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุมิตร คุณเจตน์, inดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, "การสะสมคาร์บอนของหญ้าทะเลบริเวณพื้นที่ศึกษาเขตศูนย์การศึกษาพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี", วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ , ปีที่ 3, ฉบับที่ พิเศษ, มกราคม - มีนาคม 2016, หน้า 29-35