การเสริมสร้างขีดความสามารถของเครือข่ายด้านการจัดการการท่องเที่ยวของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อรองรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

Publish Year National Journal 2
2016 inดร.สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน, รองศาสตราจารย์, exวรางคณา อดิศรประเสริฐ, "แผนงานการเสริมสร้างขีดความสามารถของเครือข่ายด้านการจัดการการท่องเที่ยววัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เพื่อรองรับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก", วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ปีที่ 19, ฉบับที่ -, มกราคม - ธันวาคม 2016, หน้า 322-339
2016 inดร.สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน, รองศาสตราจารย์, exวรางคณา อดิศรประเสริฐ, "การเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช", วารสารวิจัยรำไพพรรณี, ปีที่ 10, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 89-100