รูปแบบการจัดการระบบนิเวศลำคลองเพื่อการฟื้นฟูพลับพลึงธาร