เทคนิคการผลิตกล้าพลับพลึงธารคุณภาพเพื่อการฟื้นฟู

Publish Year National Conference 1
2015 inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวชุติมา บุญเสมา, inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเดชา ดวงนามล, "ผลของขนาดเมล็ดต่อการงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้าพลับพลึงธาร (Crinum thaianum Schluze)", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 9, 3 - 4 กันยายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย