การเติบโตผลผลิตมวลชีวภาพ และสมบัติของดินในสวนไผ่

Publish Year National Journal 1
2018 exพีรธัช ชัยศาสตร์, inดร.รุ่งเรือง พูลศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, "การสลายตัวของซากพืชในสวนไผ่ต่างๆ ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 37, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 48-59
Publish Year National Conference 1
2016 exปวีณธิดา นุ้ยเย็น, inดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.รุ่งเรือง พูลศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "มวลชีวภาพเหนือดินและการกักเก็บคาร์บอนของไผ่หวานอ่างขางที่ปลูกในระดับความสูงแตกต่างกัน ในจังหวัดเชียงใหม่", การสัมมนาทางวนวัฒนวิทยา ครั้งที่ 10 “ป่าปลูก...นำไทยสู่เศรษฐกิจเชิงนิเวศ”, 1 - 4 พฤษภาคม 2016, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย