การเติบโตผลผลิตมวลชีวภาพ และสมบัติของดินในสวนไผ่

Publish Year International Journal 1
2023 exPramena Chantarat, inดร.รุ่งเรือง พูลศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exIttipong Wannalangka, inดร.สันต์ เกตุปราณีต, รองศาสตราจารย์, inดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร, รองศาสตราจารย์, inนายMichael Jenke, อาจารย์, "Aboveground Biomass Productivity and Nutrient Use Dynamics of Clumping Tropical Bamboos in Northern Thailand", Forests, ปีที่ 14, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2023, หน้า 1-15
Publish Year National Journal 1
2018 exพีรธัช ชัยศาสตร์, inดร.รุ่งเรือง พูลศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, "การสลายตัวของซากพืชในสวนไผ่ต่างๆ ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 37, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 48-59
Publish Year National Conference 1
2016 exปวีณธิดา นุ้ยเย็น, inดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.รุ่งเรือง พูลศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "มวลชีวภาพเหนือดินและการกักเก็บคาร์บอนของไผ่หวานอ่างขางที่ปลูกในระดับความสูงแตกต่างกัน ในจังหวัดเชียงใหม่", การสัมมนาทางวนวัฒนวิทยา ครั้งที่ 10 “ป่าปลูก...นำไทยสู่เศรษฐกิจเชิงนิเวศ”, 1 - 4 พฤษภาคม 2016, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย