การทดสอบประสิทธิภาพทางการเกษตรและความคุ้มค่าในทางเศรษฐกิจของปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อยด้วยนาโนเทคโนโลยี

Publish Year National Conference 1
2018 exนาวา ทวิชาโรดม, exศ.ปิยะ ดวงพัตรา, inดร.ปิติ กันตังกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.จุฑามาศ ร่มแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพทางการเกษตรและความคุ้มค่าในทางเศรษฐกิจของปุ๋ยเคมีนาโนที่ควบคุมการปลดปล่อยในข้าว", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 31 และการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยประชาชื่นครั้งที่ 4, 27 เมษายน 2018, เมืองพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย