การพัฒนาโครงงานที่ใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

Publish Year National Journal 2
2021 exนางธันยนันท์ ศรีพันธ์ลม, inดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นันทรัตน์ เครืออินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในการออกแบบเคมีผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น โดยใช้การจัดการเรียนรู้ผ่านโครงงานที่เน้นชุมชนเป็นฐาน", วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2021, หน้า 57-70
2019 exนางธันยนันท์ ศรีพันธ์ลม, inดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นันทรัตน์ เครืออินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเรียนรู้แบบโครงงานที่ใช้ชุมชนเป็นฐานในรายวิชาเคมีผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น", วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กันยายน 2019, หน้า 216-230
Publish Year International Conference 1
2017 exThanyanan Sripanlom, inดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นันทรัตน์ เครืออินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยใช้โครงงานเพื่อชุมชนในรายวิชาเคมีจาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ", The 7th International Conference on Science and Mathematics Education, 13 - 17 พฤศจิกายน 2017, ปีนัง มาเลเซีย