การศึกษาอิทธิพลของความร้อนและสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ที่มีต่อคุณภาพ การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี และกิจกรรมเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอาการสะท้านหนาวของผลลำไย