การใช้ถุงรีดตะกอนในการบำบัดน้ำเสีย

Publish Year National Conference 1
2015 inดร.นัทกาญจน์ ประเสริฐสังข์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายอิสระ นนธิราช, exนายพงศ์ภัค ศรีสุข, exนายวรเทพ โคตะมะ, "การนำน้ำเสียจากโรงงานผสมคอนกรีตกลับมาใช้ใหมโดยใช้ถุงรีดตะกอน", งานประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 3, 29 พฤศจิกายน 2015, เมือง สกลนคร ประเทศไทย