การศึกษาพฤติกรรมการถ่ายเทความร้อนของอุปกรณ์ระบายความร้อน

Publish Year National Conference 3
2015 exธวัชชัย สุขณา, exเจษฎา ผิวบาง, exชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ์ , inดร.สังคม ศรีสมพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พฤติกรรมการถ่ายเทความร้อนของอุปกรณ์ระบายความร้อนแบบครีบรัศมีภายใต้การพาแบบบังคับ", การประชุมวิชาการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 3, 29 พฤศจิกายน 2015, สกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2015 exพนมยศ ชัยประคอง, exพนมพร ชัยประคอง, exทิฆัมพร เลขะผล , inดร.สังคม ศรีสมพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของร่องสี่เหลี่ยมต่อประสิทธิภาพของอุปกรณ์ระบายความร้อนแบบมินิแชลแนล", การประชุมวิชาการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 3, 29 พฤศจิกายน 2015, สกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2015 exธนกร บัณฑิตบวร, exจีรศักดิ์ มานะโพน, exธวัชชัย แสงใสแก้ว , inดร.สังคม ศรีสมพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบของครีบสี่เหลี่ยมในช่องทางการไหลต่อประสิทธิภาพของอุปกรณ์ระบายความร้อนแบบมินิแชลแนล", การประชุมวิชาการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 3, 29 พฤศจิกายน 2015, สกลนคร สกลนคร ประเทศไทย