การประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับต้น การประปานครหลวง ประจำปี 2559