การศึกษาแนวคิดเรื่องสารในชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการสอนเปลี่ยนแปลงแนวคิด

Publish Year International Conference 2
2016 exนางสาวกฤษดา สงวนสิน, inดร.ปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Teaching and Learning about Chemical Substances in Everyday Life in Grade 4 Classrooms: A Conceptual Change Approach", International Conference of Science Educators and Teachers (ISET) , 3 - 5 มิถุนายน 2016, ขอนแก่น ประเทศไทย
2016 inดร.ปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกฤษดา สงวนสิน, "A Study of Teaching for Conceptual Change in Primary Science", International Conference of East-Asian Association for Science Education, 26 - 28 สิงหาคม 2016, Tokyo ญี่ปุ่น