วิธีการสอนภาษาแบบเน้นศัพท์: จุดเน้นที่วงจรการรู้คำศัพท์