ข้าวฮาง ภูมิปัญญาข้าวเหนียว คุณค่า ความหมายที่เปลี่ยนแปลง