การขาดประสิทธิภาพของการแปลภาษาอังกฤษบนป้ายโฆษณาและสัญลักษณ์ต่างๆ

Publish Year International Conference 1
2016 inดร.ธวัชชัย บุญจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาววราภรณ์ พ่วงบุตร์, อาจารย์, "การขาดประสิทธิภาพของการแปลภาษาอังกฤษบนป้ายโฆษณาและสัญลักษณ์ต่างๆ", การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และ นานาชาติ ครั้งที่ 7 , 23 มิถุนายน 2016, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย