ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือในการเรียน เรื่อง สารเสพติด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทพมงคลรังษี จังหวัดกาญจนบุรี